Geodetické služby

Zajišťujeme geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie pro fyzické osoby, stavební firmy, developery, investory, správce inženýrských sítí, města a obce a jiné právnické osoby.

Katastr nemovitostí

Zajišťujeme široký rozsah geodetických služeb v oblasti katastru nemovitostí. Rádi poskytneme odborné poradenství nebo konzultaci v oblasti katastru nemovitostí.

Geometrické plány

Geometrický plán slouží jako technický podklad při zápisu změn do katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy, když dochází ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.

 • vyznačení budovy
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vymezení rozsahu věcného břemene
 • zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti
 • a další

 

Vytyčení vlastnické hranice

Vytyčení nebo kontrola vlastnické hranice je důležitým počinem ještě před nákupem nebo prodejem nemovitosti, případně před provedením stavebních činností vázaných na hranici parcely.

Vytyčení se obvykle provádí z důvodu:

 • neznatelných hranic v terénu
 • stavby oplocení
 • ověření průběhu stávajícího oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • kvůli dodržení předepsaných odstupů staveb od vlastnických hranic

 

Inženýrská geodézie

Provádíme geodetické práce spojené s přípravou a výstavbou stavebních projektů. Poskytujeme komplexní služby pro firmy a investory, soukromé osoby i obce a města jako zadavatele veřejných zakázek.

Vytyčení staveb

Vytyčení prostorové polohy v terénu včetně požadavků dle projektové dokumentace, tak aby bylo možné zahájit a provést stavbu. Vytyčovací protokol slouží jako doklad pro stavební úřad. Jedná se o odbornou práci zajišťovanou úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem potřebnou pro všechny typy staveb, ať už se jedná o výstavbu rodinného domu, funkční budovu, průmyslový objekt, dopravní a inženýrskou stavbu, případně jinou zděnou konstrukci, terénní práce, nebo přípojky a inženýrské sítě.

Zaměření podkladové mapy pro projekt

Geodetické zaměření skutečného stavu slouží jako podklad pro vyhotovení projektové dokumentace a zahrnuje vytvoření polohopisu, výškopisu, zakreslení vlastnických hranic, budov, oplocení komunikací a zakreslení průběhu stávajících inženýrských sítí.

 

Dokumentace skutečného provedení staveb

Dokumentace skutečného provedení stavby je vypracovávána u každého realizovaného stavebního díla a je podkladem pro kolaudační řízení. Realizuje se v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení a v souladu platnými směrnicemi příslušných správců. Dokumentace skutečného provedení je povinně ověřena podpisem a razítkem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Zaměření inženýrských sítí

Vytvoření geodetických podkladů s vyznačením povrchových znaků i podpovrchových tras inženýrských sítí dle informací správců.

 • elektrické vedení
 • voda a kanalizace (dle směrnice VAS Ždár nad Sázavou)
 • plyn (dle směrnice RWE)
 • optické kabely

 

Speciální geodetická měření

Dle požadavků objednavatele provádíme i další geodetická měření pro speciální účely. Rádi poskytneme odborné poradenství nebo konzultaci v oblasti inženýrské geodézie.

 • zaměření svislosti sloupů
 • zaměření vnitřní dispozice budov
 • a jiné

 

Naše přístrojové vybavení a digitální výstupy

Při práci používáme moderní geodetické přístroje firmy Trimble – totální stanice, GNSS aparatury. Měřená data zpracováváme softwarem VKM a Microstation.

TRIMBLE

TRIMBLE

VKM

MICROSTATION

Pro digitální výstupy používáme standardní formáty postavené na ověřených softwarových CAD platformách vhodných pro další zpracování nebo dokumentaci.

k

DWG (AutoCAD)

k

DXF (AutoCAD)

k

DGN (MicroStation)

Ceny a termíny

Ceny

Většina prací v našem oboru má specifický charakter a závisí i na kvalitě dostupných mapových podkladů pro dané katastrální území. Ceny tedy stanovujeme individuálně dle rozsahu zeměměřických prací.
Rádi Vám na základě poptávky vyhotovíme cenovou nabídku. Neváhejte nás kontaktovat.

Termíny

Termíny zhotovení geometrického plánu a další dokumentace jsou závislé na rozsahu zakázky.
V případě povinné účasti sousedních vlastníků je termín závislý i na lhůtách daných právními předpisy v oboru zeměměřictví a katastru.